Header Ads

Header ADS

GVREIT ประกาศผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 3/2564 พร้อมจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในอัตรา 0.1960 บาทต่อหน่วย


GVREIT ประกาศผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 3/2564 

พร้อมจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในอัตรา 0.1960

 บาทต่อหน่วย   

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท  แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ “FPCAMT” ในฐานะ ผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์  “GVREIT” เผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2564 (เมษายน-มิถุนายน 2564) รายได้รวมอยู่ที่ 284.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.11 ล้านบาท หรือ 4.44% Y-o-Y ยังคงรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ได้ในระดับดีเยี่ยม ประกอบด้วยอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อยู่ที่ 97% และโครงการสาทร สแควร์ อยู่ที่ 94% 

สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 3 รอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 GVREIT จะดำเนินการจ่ายผลตอบแทนในอัตรา 0.1960 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินอัตราผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 159.70 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 8 กันยายน 2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมผลประโยชน์ตอบแทนในไตรมาสที่ 1-3 ในปี 2564 คิดเป็นผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 0.5912‬ บาทต่อหน่วยทรัสต์

นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ได้ส่งผลกระทบอย่างจำกัดต่อการให้บริการแก่ผู้เช่า และผู้ใช้บริการอาคาร โดยบริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงเพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาด ทั้งนี้ สถานการณ์โควิด-19 ไม่มีผลกระทบที่มีนัยยะสำคัญด้านการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากผู้เช่ารายหลักประกอบด้วยบริษัทชั้นนำของประเทศและแบรนด์ระดับสากล ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และยังคงแสดงความต้องการใช้พื้นที่สำนักงาน

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ GVREIT เราจะยังคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ก็จะใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ด้วยความรอบคอบ และ ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” 

####

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท  แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท  แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPCAMT” (ชื่อเดิม บริษัทยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด) ถือหุ้นโดยบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท  โดยบริษัทฯ ได้รับความ

เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)

ข้อมูลเพิ่มเติม www.fpcamt.co.th

เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นท์เวนเจอร์ หรือ GVREIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นทรัสตี และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ปัจจุบัน GVREIT เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานเกรดเอ ที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร (Core Central Business District)  ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งสาธารณะที่ครบครัน ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ได่แก่  โครงการ     ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ โครงการสาทร สแควร์ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่เช่า 100,317 ตร.ม. หรือคิดเป็นสินทรัพย์มูลค่ากว่า 12,314 ล้านบาท และมีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยที่ร้อยละ 95 ขณะเดียวกันยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A- (stable)

ข้อมูลเพิ่มเติม www.gvreit.com

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ “FPT” และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้    ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GOLD” ทำให้ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม   นอกจากนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม ทั้งนี้ FPT, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th 

เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” หรือ “กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”) เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 39.2 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภท  ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมและโรงแรม รวมถึงบิสซิเนส พาร์ค และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 70 เมือง ใน 20 ประเทศ ทั่วทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่ 

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com หรือติดตามบริษัทฯ ได้ที่ LinkedIn 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.