10 กระทรวง MOU ครั้งประวัติศาสตร์ คิกออฟฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สร้างมิติใหม่ Big Data ด้านเกษตร - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

10 กระทรวง MOU ครั้งประวัติศาสตร์ คิกออฟฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สร้างมิติใหม่ Big Data ด้านเกษตร

10 กระทรวง MOU ครั้งประวัติศาสตร์ คิกออฟฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สร้างมิติใหม่ Big Data ด้านเกษตร

ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้แทนกระทรวงฯ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวง กษ. และอีก 8 หน่วยงาน
ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่ต่อยอดมาจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ซึ่งเดิมมีหน่วยงานเพียง 3 หน่วยงานที่เริ่มดำเนินการในระยะต้น ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อเดิมของกระทรวง อว.) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อเดิมของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์: สพร.)
  
การลงนามความร่วมมือในวันนี้ถือเป็นการร่วมสร้างให้มิติใหม่ให้วงการเกษตรของไทย เข้าสู่ Digital Thailand 4.0 โดยร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ด้วยมาตรฐานเดียวกันสู่รัฐบาลดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่มุ่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรด้านฐานข้อมูลด้านเกษตรกรอัจฉริยะ โดยในส่วนของอว. มีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) เข้าร่วมโดยร่วมเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งให้องค์ความรู้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านโครงสร้างมาตรฐาน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้เนคเทค-สวทช. ได้พัฒนาและงานมาอย่างต่อเนื่องในโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากฐานข้อมูลหลายแหล่งได้
  
สำหรับฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่ดำเนินการร่วมกันภายใต้บันทึกความร่วมมือฯ นี้ จะมีข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรและด้านสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ทั้งในด้านการวางแผนเชิงนโยบายของภาครัฐ การวางแผนการผลิตทางการเกษตรของภาคเอกชน รวมไปถึงเกษตรกรยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อวางแผนการเพาะปลูกและติดตามข้อมูลราคาสินค้าทางการเกษตรได้อีกด้วย ฐานข้อมูลนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ในด้านการให้บริการข้อมูลแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการเกษตรเท่านั้น แต่ฐานข้อมูลดังกล่าวยังมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) และการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้เกิดการวางแผนและการตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

ที่มา:สวทช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad