กระทรวงเกษตรฯ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการตลาด เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรกับเทสโก้ โลตัส หวังผลักดันให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต สร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการตลาด เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรกับเทสโก้ โลตัส หวังผลักดันให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต สร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร


กระทรวงเกษตรฯ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการตลาด เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรกับเทสโก้ โลตัส หวังผลักดันให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต สร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร         นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดนำการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย จังหวัดลำพูน ว่า การลงนาม MOU ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร ภายใต้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร มุ่งเน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินการผลิต เกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรกับเทสโก้ โลตัส โดยผลักดันให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ตลอดจนสามารถวางแผนการซื้อ – ขาย ผลผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิต และสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร

          สำหรับการดำเนินงานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นพี่เลี้ยง ดูแล หาข้อมูล และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร โดยสมาชิกเกษตรกรทุกรายจะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งแต่การตกลงราคา การกำหนดชนิดและปริมาณผลผลิตที่ตกลงกับบริษัท ร่วมวางแผนการผลิต และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ได้แนวทาง วิธีการให้กลุ่มได้พัฒนามากยิ่งขึ้น รวมทั้งการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการร่วมกับบริษัท และบทบาทในส่วนของเทสโก้ โลตัส จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับซื้อผลผลิต มีการตกลงราคาในราคาที่เป็นธรรม และให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการวางแผน ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีแนวทางในการขยายการรับซื้อไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ขยายกลุ่มสินค้าในการรับซื้อไปยังกลุ่มสินค้าอื่น เช่น ไม้ผล เพื่อพัฒนาเกษตรกรจากผู้รวบรวมผลผลิต เป็นผู้คัด บรรจุผลผลิตในบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานด้วย
          "จากนโยบายตลาดนำการเกษตรของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้มุ่งเน้นส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการตลาด รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ และเมื่อกลุ่มเกษตรกรทราบความต้องการของตลาดแล้วจึงนำมาวางแผนการผลิต ทำให้ลดความเสี่ยงจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ นอกจากนี้ การร่วมมือกันในการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยใช้ตลาดนำการผลิต จะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในการจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่เข้าถึงสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรมที่มีความปลอดภัย" นายเฉลิมชัย กล่าว
          ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 365,884 ครัวเรือน พื้นที่ 6,020,845.77 ไร่ จำนวนแปลงใหญ่ 6,534 แปลง สินค้าเกษตรประมาณ 70 รายการ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาด ตามนโยบาย "การตลาดนำการเกษตร"
          สำหรับกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ผักที่ดำเนินการร่วมกับเทสโก้ โลตัส จำนวน 4 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เริ่มการรับซื้อผลผลิตเดือนมีนาคม 2561 สมาชิกเข้าร่วม 170 ราย พื้นที่ 534 ไร่ ชนิดผัก 16 ชนิด ปริมาณผลผลิต 70 ตัน/เดือน มูลค่าการซื้อขายประมาณ 1,200,000 บาท/เดือน 2) กลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม หรือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี เริ่มการรับซื้อผลผลิตเดือนสิงหาคม 2561 สมาชิกเข้าร่วม 72 ราย พื้นที่ 628 ไร่ ชนิดผัก 12 ชนิด ปริมาณผลผลิต 97 ตัน/เดือน มูลค่าการซื้อขายประมาณ 1,500,000 บาท/เดือน 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มการรับซื้อผลผลิตเดือนกันยายน 2561 สมาชิกเข้าร่วม 59 ราย พื้นที่ 288 ไร่ ชนิดผัก 17 ชนิด ปริมาณผลผลิต 72 ตัน/เดือน มูลค่าการซื้อขายประมาณ 850,000 บาท/เดือน 4) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เริ่มการรับซื้อผลผลิตเดือนตุลาคม 2562 สมาชิกเข้าร่วม 42 ราย พื้นที่ 180 ไร่ ชนิดผัก 29 ชนิด ปริมาณผลผลิต 35 ตัน/เดือน มูลค่าการซื้อขาย 720,000 บาท/เดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad