สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดตัวรางวัล Creative Excellence Awards หนุนศักยภาพนักสร้างสรรค์ไทย - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดตัวรางวัล Creative Excellence Awards หนุนศักยภาพนักสร้างสรรค์ไทย

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%203

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดตัวรางวัล Creative Excellence Awards หนุนศักยภาพนักสร้างสรรค์ไทย 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เปิดตัว “รางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards หรือ CE Awards)” ครั้งแรกกับการมอบรางวัลให้       นักสร้างสรรค์ตัวจริงในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน     ต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องมือ หรือกระบวนการ โดยนำความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)    มาประยุกต์ใช้ในการสร้างให้เกิดคุณค่า (Value Creation) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม        หรือสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยงานประกาศรางวัล จะจัดขึ้นในวันที่        24 สิงหาคม 2566 ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

%E0%B8%94%E0%B8%A3.%20%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%20(CEA)

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ได้กล่าวถึงที่มาของรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards หรือ CE Awards) ว่าปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการ การสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในสังคม ด้วยการเพิ่มโอกาสใหม่ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น จึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ CEA                                                                      

“รางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards หรือ CE Awards)   จึงเป็นรางวัลที่ทาง CEA มีความตั้งใจที่จะเชิดชูความสามารถของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้นำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างให้เกิดคุณค่า และเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยต่อยอดไปสู่การเติบโตของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพลังใจ กระตุ้นศักยภาพของนักสร้างสรรค์ไทยได้มีความภาคภูมิใจ และมีแนวโน้มในการถ่ายทอดผลงานที่ก่อเกิดประโยชน์ในวงกว้างและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้”

%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%20(CEA)

ด้านนายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ให้รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับรางวัล Creative Excellence Awards หรือ CE Awards จะมีด้วยกันทั้งหมด 15 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) Creative City Awards รางวัลการพัฒนาย่าน สถานที่ชุมชน หรือเมือง รวมทั้งกิจกรรมที่ดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของย่าน ผู้คน หรือธุรกิจดั้งเดิม ผสานกับความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม   เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาให้ตอบโจทย์คนในพื้นที่และผู้มาเยือนในมิติต่าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และความยั่งยืน 

2) Creative Business Awards ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทั้ง Sustainability Awards เป็นรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ โครงการ ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบ และกระบวนการผลิต ที่เน้นความยั่งยืนอีกทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน และ Value Creation Awards รางวัลของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคุณค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ หรือโครงการ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างมิติทางเศรษฐกิจและมิติความยั่งยืนอย่างลงตัว 

3) Creative Social Impact Awards รางวัลสำหรับการนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขหรือคลี่คลายประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม (Social) อีกทั้งช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นให้น้อยลง  

1691404863797%20(1)

1691404792843

1691405667050

“กระบวนการคัดสรรผู้ที่จะได้รับรางวัลจะผ่านการเฟ้นหาอย่างเข้มข้น ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Nomination การใช้เครื่องมือ Social Listening จาก Mandala AI Ecosystem ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และคัดเลือกกลั่นกรองผลงานโดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง 2) In / Out Expert Panel    การตัดสินผลงานที่ผ่านเกณฑ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในวงการสร้างสรรค์   เพื่อหาผลงานที่ผ่านการคัดเลือกสู่รอบสุดท้าย และ 3) Discussion & Vote Expert Panel การตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มา พูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขา หลังจากผลงานผ่านรอบ In/ Out ” นายพิชิต กล่าว

โดยหลักเกณฑ์การตัดสินจะต้องเป็นผลงานที่คิดค้นโดยคนไทย หรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน และจะต้องเป็นผลงานใหม่ (1-3 ปี) และก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกในสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

1691406023332

1691406056920

“นอกจากนี้ รางวัล CE Awards จะเป็นเครื่องการันตีรับรองความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่ได้รับรางวัล รวมถึงยกระดับเส้นทางการทำงานในวงการสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยสามารถขยายผลงานและต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติได้ ทั้งยังจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับนักสร้างสรรค์ในการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศต่อไป” ดร. ชาคริต กล่าวปิดท้าย

สามารถติดตามผลการประกาศรางวัล Creative Excellence Awards หรือ CE Awards ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 - 20.00 น. ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad