Header Ads

Header ADS

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนตุลาคม ปี 2562

 แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนตุลาคม ปี 2562

        เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2562 ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยการส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาหดตัวตามรายจ่ายลงทุน อย่างไรก็ดี เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน โดยได้รับผลดีชั่วคราวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สำหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง

          ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อนตามอัตราเงินเฟ้อในหมวดพลังงานเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัว สำหรับอัตราการว่างงานที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนตามจำนวนผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้า ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์

          รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
          มูลค่าการส่งออกสินค้า รวมและไม่รวมทองคำหดตัวร้อยละ 5.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการส่งออกในหลายหมวดสินค้ายังคงหดตัวจาก 1) ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว 2) วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน 3) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังหดตัว ประกอบกับมีปัจจัยชั่วคราวจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันบางราย ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าในหมวดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหดตัวทั้งด้านราคาและปริมาณ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าบางหมวดขยายตัวได้ต่อเนื่อง ได้แก่ สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ เพื่อทดแทนสินค้าจากจีน นอกจากนี้ การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขยายตัวได้เป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน ซึ่งเป็นผลจากการย้ายฐานการผลิตมาไทยในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าที่หดตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวสอดคล้องกัน
          เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ยังชะลอตัว โดยเครื่องชี้การลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวต่อเนื่อง ทั้งการนำเข้าสินค้าทุน ยอดขายเครื่องจักรในประเทศ และยอดจดทะเบียนรถยนต์ ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนหมวดก่อสร้างหดตัวเช่นกัน ตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่หดตัวในเกือบทุกวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับกิจกรรมในภาคก่อสร้างที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมยังขยายตัวได้
          มูลค่าการนำเข้าสินค้า หดตัวร้อยละ 9.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางหดตัว ตามการนำเข้าน้ำมันดิบที่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันบางราย และการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานที่สูงในปีก่อน ประกอบกับการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังคงหดตัว นอกจากนี้ การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคกลับมาหดตัว ตามการนำเข้าอาหารทะเลเป็นหลักที่มีผลของฐานสูงในปีก่อน อย่างไรก็ดี การนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวสูงขึ้นจากการนำเข้าเครื่องบินและแท่นขุดเจาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเช่า ซึ่งหากไม่รวมการนำเข้าสินค้าดังกล่าว การนำเข้าสินค้าทุนยังคงหดตัวต่อเนื่อง
          การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนกลับมาหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่ายลงทุนของทั้งรัฐบาลกลาง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ และรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ รฟท. ขณะที่รายจ่ายประจำยังคงขยายตัวตามรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรและรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ
          เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน แต่ยังคงอยู่ในทิศทางชะลอตัว โดยในเดือนนี้ได้รับผลดีชั่วคราวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้เครื่องชี้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนและบริการขยายตัวสูงขึ้น ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้ากึ่งคงทนและสินค้าคงทนหดตัวโดยเฉพาะรถยนต์ สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อที่แผ่วลง ทั้งรายได้นอกภาคเกษตรกรรมที่หดตัวต่อเนื่อง รายได้เกษตรกรที่ขยายตัวชะลอลง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง และสถาบันการเงินที่ยังระมัดระวังในการให้สินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ที่คุณภาพด้อยลง
          จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ขยายตัวดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 12.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน จาก 1) ฐานจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ต่ำจากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต และ 2) มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrivalที่มีส่วนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีน อินเดีย และไต้หวันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวสัญชาติเอเชียอื่นที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง อาทิ นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และลาว รวมทั้งนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่กลับมาขยายตัวได้ เป็นผลจากการเหลื่อมเดือนของวันหยุดปีใหม่ฮินดูที่ปีนี้อยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม
          ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.11 ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากอัตราเงินเฟ้อในหมวดพลังงานที่หดตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวจากเดือนก่อน สำหรับอัตราการว่างงานที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนตามจำนวนผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่จำนวนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมทรงตัว ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้า จากมูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์ ตามการเพิ่มเงินฝากในต่างประเทศของภาคสถาบันการเงินที่รับฝากเงินไทย และการออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย
 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.