ซีพีเอฟ สนับสนุนผู้พิการมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว จ้างช่วยงานในรร.ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ซีพีเอฟ สนับสนุนผู้พิการมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว จ้างช่วยงานในรร.ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯซีพีเอฟ สนับสนุนผู้พิการมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว                       

จ้างช่วยงานในรร.ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ       

     

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้พิการในสังคม ส่งเสริมให้พึ่งพาตนเอง  ลดความเหลื่อมล้ำ  เดินหน้าจ้างผู้พิการช่วยเหลืองานในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน 

ให้ภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง  มีรายได้เลี้ยงตัวเองและสามารถดูแลครอบครัวได้          

ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดความเหลื่อมล้ำ สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาติ

(Sustainable Development Goals: SDGs)  อาทิ  การดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  ที่บริษัทฯดำเนินการมาตั้งแต่ปี  2532  เห็นผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้านการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคไข่ไก่อย่างเพียงพอ แก้ปัญหาทุพโภชนาการ ขณะ

เดียวกัน ซีพีเอฟสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในชุมชนเพื่อช่วยทำงานในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ฯ ภายใต้โครงการจ้างงานคนพิการด้วย              

โดยตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดจ้างผู้พิการช่วยงานในโรงเรียนที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน จนถึงปัจจุบัน มีการทำสัญญาจ้างงานคนพิการไปแล้วรวม 427 คน เพื่อช่วยงานใน 252 โรงเรียนทั่วประเทศ    

  ร.ต.อ.กำจัด ผาใต้ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย  เป็นโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 สกลนคร  มีจำนวนนัก

เรียน 260 คน แต่มีบุคลากรครูเพียง  13 คน ไม่มีนักการช่วยงานบริการทั่วไปของโรงเรียน ซึ่งมีพื้นที่ที่ต้องดูแลถึง  85 ไร่  โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากซีพีเอฟจ้างผู้พิการ จำนวน  3 คน เพื่อช่วยงานทั่วไป มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นเวลา 3 ปีแล้ว โดย 2 คนเป็นผู้พิการเนื่องจากได้รับผลกระทบทางสมองจากอุบัติเหตุ และอีก 1 คนนิ้วขาด โรงเรียนมอบหมายให้แต่ละคนรับผิดชอบงาน  เช่น ช่วยดูแลโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  งานด้านปศุสัตว์  งานด้านการเกษตรและปลูกผัก  รดน้ำต้นไม้ แบ่งเบาภาระงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี และเป็นการช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนมีรายได้จุนเจือตัวเองและครอบครัวได้ในระยะยาว  

นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข  ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า โรงเรียนบ้านแสนสุขมีจำนวนนักเรียน 178 คน ข้าราชการครู 10 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน  และเจ้าหน้าที่ซีพีเอฟที่ช่วยงานในโรงเรียน  1 คน   

ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลงานด้านเกษตรของโรงเรียน  อาทิ  โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน    ดูแลสวนหย่อม  ภูมิทัศน์ และดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน  เป็นการช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนให้มีงานทำใกล้บ้านและมีรายได้เลี้ยงตัวเองและ ครอบครัว   

"จากที่เคยสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้พิการ  บอกว่าโรงเรียนบ้านแสนสุข เหมือนให้ชีวิตใหม่ เนื่องจากหลังจากประสบอุบัติเหตุ  ก็ถูกมองว่าทำงานไม่ได้ ไม่คุ้มกับค่าแรงที่จะจ้าง  แต่จากการที่เค้าได้มาช่วยงานที่โรงเรียน ทำให้มีรายได้ประจำทุกเดือน  

สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้"  ผอ.โรงเรียนบ้านแสนสุข กล่าว          

       

ด้านนายแดนชัย  แก้วโกมล  อายุ  45 ปี  ช่วยงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 ปีแล้ว  เล่าว่า  ก่อนหน้านี้ทำงานในโรงงานพลาสติกและเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรทำให้มือขาดไป 1 ข้าง ต้องกลับมาอยู่ที่บ้าน 10 ปี  ในขณะนั้นก็ทำงานรับจ้างทั่วไป เช่น หักข้าวโพด จนมา  

ได้ทำงานกับโรงเรียน  รู้สึกดีใจมาก  อยู่ที่นี่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้ช่วยงานตามกำลัง เหนื่อยก็พัก เช่น ช่วยเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่  ดูแลความสะอาดของโรงเรือนเลี้ยงไก่ ช่วยดูแลแปลงปลูกผักสวนครัว  ทำให้มีรายได้ช่วยจุนเจือครอบครัว  ให้พ่อและแม่เดือนละ 1,000-

2,000 บาท สภาพความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่ต้องไปรับจ้าง เพราะตอนนี้มีรายได้ประจำทุกเดือน  พ่อและแม่ก็ดีใจที่มีงานประจำทำ  ตัวผมเองก็ภูมิใจและรู้สึกขอบคุณซีพีเอฟที่ให้โอกาสได้เป็นพนักงานของบริษัท ผมว่าผมมีโอกาสที่ดีมาก    


นายประสงค์ สิทธิวงค์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  กล่าวว่า โครงการจ้างงานคนพิการของซีพีเอฟ เป็นโครงการที่ดีมาก โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทฯ  จ้างงานผู้พิการใน

ชุมชน ซึ่งพิการหูหนวกแต่กำเนิด มาช่วยงานในโรงเรียน ทำหน้าที่เก็บผลผลิตไข่ไก่ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ฯ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ไว้ 300 ตัว   นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ผู้พิการทำหน้าที่ให้อาหารไก่ รดน้ำต้นไม้ นำเศษอาหารจากโรงอาหารมาเลี้ยงสุกร ช่วย

แบ่งเบาภาระของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  ส่งเสริมให้ผู้พิการในชุมชนได้ทำงานใกล้บ้าน มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  


ซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า  30 ปี  โดยในวันที่  23 ธันวาคม 2563   ซีพีเอฟเตรียมส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ให้แก่โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 

อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นโรงเรียนลำดับที่ 857 ของโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  พร้อมกันนี้ ซีพีเอฟเตรียมมอบสัญญาจ้างงานผู้พิการช่วยงานของโรงเรียนดังกล่าวด้วย ./  

    

   

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad