ทริส ฉลองการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 จัดงานครบรอบ 30 Years of TRUST in TRIS: Toward the Next Decade of Sustainable Growth - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทริส ฉลองการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 จัดงานครบรอบ 30 Years of TRUST in TRIS: Toward the Next Decade of Sustainable Growth

ทริส ฉลองการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 จัดงานครบรอบ 30 Years of TRUST in TRIS: Toward the Next Decade of Sustainable Growth

ทริส ฉลองการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 จัดงานครบรอบ “30 Years of TRUST in TRIS: Toward the Next Decade of Sustainable Growth บนเส้นทางแห่งประสบการณ์ในบทบาทของทริส คอร์ปอเรชั่น และ ทริสเรทติ้ง ที่มีต่อภาคส่วนต่างๆ พร้อมนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความผันผวนและมีทิศทางที่ไม่แน่นอน ทั้งด้านเทคโนโลยี ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างความเติบโตของธุรกิจ นักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในปัจจุบันจึงให้ความสนใจต่อการดำเนินธุรกิจที่ต้องสร้าง ผลประกอบการทางการเงินที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และตระหนักต่อหลักธรรมาภิบาลขององค์กร หรือ ESG (Environment, Social and Governance) ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งถือเป็นแนวทางของการสร้างความเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ผู้บริหารจึงไม่เพียงแต่ต้องดำเนินธุรกิจให้ได้ผลกำไรและเติบโตเท่านั้น หากยังต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆ กัน

นายกมล จันทิมา ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายกมล จันทิมา กล่าวเปิดงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ว่า รู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของทริส คอร์ปอเรชั่น และ ทริสเรทติ้ง ที่มีส่วนร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรไทย

โดย ทริส คอร์ปอเรชั่น องค์กรที่ให้บริการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มให้บริการครั้งแรกถึงปัจจุบัน มีรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประเมินผลมาแล้ว จำนวน 56 แห่ง อีกทั้ง บทบาทการเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กร บริการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการให้บริการ

ขณะที่ ทริสเรทติ้ง ซึ่งทริส คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้น 51% และ S&P Global Ratings ถือหุ้น 49% มีจำนวนลูกค้าจัดอันดับเครดิตมากที่สุดในประเทศไทย นับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ ทริสเรทติ้งให้บริการจัดอันดับเครดิตแก่ผู้ออกหุ้นกู้ทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวนรวมประมาณ 500 แห่ง รวมมูลค่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตไปแล้วมากกว่า 8 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้การเติบโตของทริส ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจ (Trust) ของสังคมไทย ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักลงทุน จากหลักการสำคัญที่วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นกลาง ปราศจากความขัดแย้งในผลประโยชน์ ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมถึง การรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง

นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับศักยภาพด้านบริหารจัดการองค์กร เสริมสร้างความเข้มแข็ง สู่องค์กรชั้นนำ กล่าวถึงการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ต่อจากนี้ ว่า ทริส คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ และ มาตรฐาน ISO 30401 ระบบการจัดการความรู้องค์กร เสริมสร้างความมั่นใจในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

พร้อมขยายบริการ TRIS VUCA VACCINE กรอบแนวคิดที่สนับสนุนการพัฒนาความพร้อมขององค์เพื่อสร้างการเติบโตในโลกยุคใหม่ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน รวมถึงบริการเพื่อตอบสนอง Digital Transformation อาทิ บริการประเมินระดับคะแนนความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร (Cybersecurity Rating) บริการสอบทานเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit)

รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจบนแนวทางส่งเสริมความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เรียกว่า ESG (Environmental-Social-Governance) โดยเริ่มให้บริการที่ปรึกษาและการจัดทำรายงานแก่องค์กร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจ ซึ่งมีเป้าหมายขยายกลุ่มลูกค้าไปยังภาคเอกชนมากขึ้นทั้งในกลุ่ม mai และ SET 100

 นายศักดิ์ดา พงศ์เจริญยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ด้าน นายศักดิ์ดา พงศ์เจริญยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำในไทยและกลุ่มประเทศ ASEAN กล่าวเสริมว่า ทริสเรทติ้ง ยังคงยึดมั่นในค่านิยมองค์กรเน้นความเป็นอิสระและความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาบริการจัดอันดับเครดิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลเป็นที่ยอมรับในตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตอิสระชั้นนำที่มีมาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพในระดับสูง โดยดำเนินธุรกิจตามหลักการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทริสเรทติ้งได้ยกระดับพัฒนาการขององค์กรด้วยการปรับปรุงระบบการทำงาน และกระบวนการ จัดอันดับเครดิตเป็น ระบบ Digital Platform และจัดเก็บข้อมูลการจัดอันดับเครดิตเป็น Digital Data ถือว่าเป็นการทำ Digital Transformation ครั้งใหญ่ขององค์กร เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ จัดอันดับเครดิตในอนาคต

อีกทั้ง ปรับปรุงเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตลอดเวลา เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดตราสารหนี้ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในส่วนนี้ทริสเรทติ้งได้รับ การสนับสนุนทางด้านวิทยาการอย่างมากจาก S&P Global Ratings ผู้ถือหุ้น 49% ในทริสเรทติ้ง ความร่วมมือกับ S&P Global Ratings จะขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการให้บริการด้าน ESG

ปัจจุบัน ทริสเรทติ้งเริ่มให้บริการ Green Bond Verification Service เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ESG รวมถึงขยายการให้บริการ Second-party Opinion (SPO) ซึ่งเป็นบริการให้ความเห็นว่าตราสารหนี้ขององค์กรสอดคล้องกับมาตรฐาน Green Bond Principles (ที่ออกโดย International Capital Market Association) และ/หรือ ASEAN Green Bond Standards (ที่ออกโดย ASEAN Capital Markets Forum) หรือไม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ทริสจึงจัดงานสัมมนา “30 Years of TRUST in TRIS: Toward the Next Decade of Sustainable Growth” มุ่งเน้นให้ข้อมูลความรู้ ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐและเอกชน ยกระดับการบริหารจัดการองค์ ตามหลัก Sustainability & ESG เพื่อเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1-3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad