Sabuy จัดตั้งมูลนิธิแพริพลัส (Pariplus) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษา ฝึกประสบการณ์ สร้างโอกาส ต่อยอดวิชาชีพ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

Sabuy จัดตั้งมูลนิธิแพริพลัส (Pariplus) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษา ฝึกประสบการณ์ สร้างโอกาส ต่อยอดวิชาชีพ

Sabuy จัดตั้งมูลนิธิแพริพลัส (Pariplus) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษา ฝึกประสบการณ์ สร้างโอกาส ต่อยอดวิชาชีพ
โดยลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ 
MOU กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งมูลนิธิ แพริพลัส (Pariplus) เพื่อเป็นมูลนิธิในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและสร้างทรัพยากรให้มีทักษะวิชาชีพเข้าสู่ธุรกิจในประเทศไทย ในครั้งนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU ในการมอบทุนการศึกษาศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทุนทรัพย์ในการเรียนควบคู่ไปกับการสร้างโอกาส ในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์จริง ทางธุรกิจ เพื่อนำมาต่อยอดและใช้ประโยชน์จากการฝึกงานภาคปฏิบัติที่จากผู้ฝึกสอนที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางการทำงานร่วมกันแบบมืออาชีพ ซึ่งเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศโดยผ่านการดำเนินการของมูลนิธิในการให้ความร่วมมือกับภาคการศึกษาในการผลิตบุคคลกรและแรงงานที่มีประสิทธิภาพด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลและธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบ ไอที ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “SABUY เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกล ประเภทตู้อิเลคทรอนิกส์ และธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระบบไอที จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จึงได้จัดตั้งมูลนิธิ แพริพลัส (Pariplus) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่จัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ สาขาการตลาดในยุคดิจิทัล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการตลาด และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งสามารถผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพให้ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกล  และธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระบบไอทีได้

 “วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในครั้งนี้คือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่การทำงาน (Work Based Learning) พร้อมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกัน ทั้งทางด้านงานวิชาการจากทางมหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ ประสบการณ์การทำงานจากทางบริษัท อีกทั้งเพื่อให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งทางบริษัทฯ จะสนับสนุน ด้านวิชาการโดยจัดให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในหน่วยงาน เข้าร่วมสนับสนุน พัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ของสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฯ

นายชูเกียรติ กล่าวเสริมว่า “บริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม จำนวนรวม 4 ทุน การศึกษา นักศึกษาในสาขาวิชาการตลาดในยุคดิจิทัล จำนวนรวม 2 ทุนการศึกษาและสนับสนุนทุน การศึกษา ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 ทุนการศึกษา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมฝึกงาน พร้อมจ่ายเงินค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ในช่วงที่นักศึกษา ฝึกงานตามตกลงอีกด้วย”

บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิแพริพลัส (Pariplus)โดยมี คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้า หน้าที่คณะผู้บริหารคุณวิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิแพริพลัส (Pariplus)คุณวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพาณิชย์และการลงทุน / กรรมการบริษัท และคุณภุชงค์ ตั้งเกษมจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานด้านการบริหารบุคลากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีดร. ภาณุวัฒน์ แตระกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad