กกพ.เล็งดึงอำนาจบริหารศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ ออกจาก ปตท. - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

กกพ.เล็งดึงอำนาจบริหารศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ ออกจาก ปตท.

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ออกประกาศรับฟังความเห็น(ร่าง)หลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ(System Operator-SO  Regulatory Frame work) และ(ร่าง) หลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตขอส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ(Transmission Owner-TO Regulatory Framework) ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย. 2562 โดยเตรียมดึงอำนาจบริหาร “ศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ(SO) ” ออกจากบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หวังเข้าไปตรวจสอบต้นทุนราคาก๊าซที่ชัดเจน  รองรับเปิดเสรีธุรกิจก๊าซฯเต็มรูปแบบ ก่อนผลักดันเข้า สภาฯ ออกเป็น พ.ร.บ. ต่อไป 
แหล่งข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ได้ออกประกาศเปิดรับฟังความเห็น(ร่าง)หลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ(System Operator-SO  Regulatory Framework) และ(ร่าง) หลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาติขอส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ(Transmission Owner-TO Regulatory Framework ) ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย. 2562 ซึ่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับต่อการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
โดยร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการแยกใบอนุญาตในส่วนของศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ(System Operator :SO) ออกมาจากผู้รับใบอนุญาต Transmission Owner-TO เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่การทำงาน และให้ กกพ. สามารถเข้าไปตรวจสอบควบคุมราคาก๊าซฯและก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)นำเข้าจากแหล่งต่างๆ ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนราคาก๊าซฯที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จะมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นกฎหมาย หรือออกพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)รองรับ ซึ่งจะต้องผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ต่อไป
สำหรับร่างหลักเกณฑ์ ศูนย์ SO  กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตศูนย์ SO จะต้องประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้รับใบอนุญาตศูนย์ SO ( SO Code) เช่น ข้อกำหนดการใช้บริการระบบส่งก๊าซฯ และข้อกำหนดการปฏิบัติการของระบบส่งก๊าซฯ  เสนอต่อ กกพ. เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ และต้องยื่นขอใบอนุญาตศูนย์ SO ภายใน 60 วัน นับจากที่ร่างหลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตศูนย์(SO) มีผลบังคับใช้ รวมทั้งต้องยื่น SO Code ภายใน 6 เดือน หลังจาก ร่างหลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตศูนย์(SO)มีผลบังคับใช้
โดยการกำหนด ร่างหลักเกณฑ์ศูนย์ SO  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้ระบบส่งก๊าซฯและผู้ใช้พลังงาน ทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้บริการของระบบโครงข่ายพลังงานเกิดความเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงานต่อไป
ส่วนร่างหลักเกณฑ์TO กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จะต้องประกาศข้อกำหนดการดำเนินงานของผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซฯทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซฯ(TO Code) เช่น แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับผู้รับใบอนุญาต TO, ข้อกำหนดการเชื่อต่อระบบส่งก๊าซฯ, ข้อกำหนดการใช้บริการระบบส่งก๊าซฯ และข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบส่งก๊าซฯ โดย ผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของระบบส่งก๊าซฯจะต้องทำข้อกำหนด TO Code เสนอ กกพ.ให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ ส่วนผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของระบบส่งก๊าซฯ ที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันจะต้องยื่น TO Code ภายใน 6 เดือน หลังจากร่างหลักเกณฑ์ TO มีผลบังคับใช้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad