Header Ads

Header ADS

“ไดกิ้น” จัดฝึกอบรมครูอาชีวะ-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

  


ไดกิ้น จัดฝึกอบรมครูอาชีวะ-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

เดินหน้าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

 

นายเพชร กรมแสง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมครูอาชีวะ รุ่นที่ 2 ให้กับครูอาชีวะในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้หลักสูตร การซ่อมบำรุง การแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และพื้นฐานเครื่องปรับอากาศระบบ VRV โดยจัดอบรมครูอาชีวะและนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เมื่อวันที่2-3 ธันวาคม 2563 มีครูอาชีวะจำนวน 30 คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นจำนวน 16คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ บริษัทได้มอบใบประกาศให้กับผู้ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายหลังการลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาในด้านเครื่องปรับอากาศ ให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และสร้างบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

ทั้งนี้ จากความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ยังได้มอบเครื่องปรับอากาศไดกิ้น ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 19แห่ง ประกอบด้วยชุดภายใน-ภายนอก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับทดสอบเพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ตรงในภาคปฏิบัติของงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง จนถึงระบบไฟฟ้าต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชํานาญจากการเรียนรู้ ประสบการณ์การทํางานในองค์กร และการปฏิบัติงานจริง พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกับ สอศ. พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทําความเย็น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.