Header Ads

Header ADS

ดอยคำ จับมือกับภาคี 15 หน่วยงาน ตั้งเป้าหมายในการจัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธีเพื่อก้าวสู่โลกสีเขียวไปด้วยกัน ในงานเปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว”

ดอยคำ จับมือกับภาคี 15 หน่วยงาน ตั้งเป้าหมายในการจัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธีเพื่อก้าวสู่โลกสีเขียวไปด้วยกัน ในงานเปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว”

ภาคีเครือข่าย 15 หน่วยงาน นำโดย  ไปรษณีย์ไทย, ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น, ดอยคำ, องค์การเภสัชกรรม, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, เต็ดตรา แพ้ค, เบสท์ โพลิเมอร์, แอดวานซ์ แมท,เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์,  อำพลฟู้ดส์, เอสไอจี คอมบิบล็อค และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  ผนึกกำลังเปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว” เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแก่สังคมในวงกว้าง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนหันมาให้ความใส่ใจในการจัดการปัญหาขยะ กับกิจกรรมนำร่อง “แกะ ล้าง เก็บ” กล่องยูเอชที ตราดอยคำ โดยได้จัดงานเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลานกิจกรรมพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน

“โครงการสร้างโลกสีเขียว” เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก “ขยะ” ของ 15 ภาคีเครือข่าย เนื่องจากปัจจุบันอัตราการสร้างขยะทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้มีการจัดทำ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 ซึ่งในการดำเนินงานให้บรรลุหมายนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของประชาชนที่จะมีบทบาทอย่างมากตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยเหตุนี้ ทั้ง 15 ภาคีเครือข่าย ที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการจัดทำ “โครงการสร้างโลกสีเขียว” ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะ ด้วยการจัดทำ Upcycling ซึ่งเป็นการนำสิ่งของที่ไร้ประโยชน์หรือของเสียมาสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ และด้วยความร่วมมือนี้ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และสิ่งของต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวเกิดขึ้นใหม่อีกมากมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.