Header Ads

Header ADS

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอแสดง ความยินดีกับ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมแพทย์สตรีแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบโล่รางวัลแพทย์สตรีดีเด่นด้านวิชาการ ประจำ ปี 2565

       %E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99final_copy_1080x720

 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอแสดง ความยินดีกับ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ที่ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นด้านวิชาการ ประจำ ปี 2565

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ อดีตนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำ ปี 2565 โดยมี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติแสดงความยินดี 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.