ยอดการผลิตรถยนต์ ธันวาคม 2561 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

ยอดการผลิตรถยนต์ ธันวาคม 2561

ยอดการผลิตรถยนต์ ธันวาคม 2561


นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศ ในเดือนธันวาคม  2561 ดังต่อไปนี้
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2561 มีทั้งสิ้น 169,355 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 7.73 จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 และ 7.42 และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.55 และ 14.24 ตามลำดับ แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 14.04
จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,167,694 คัน สูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 8.99
 • รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2561 ผลิตได้ 67,451 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 4.19
 • ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 มีจำนวน 884,609 คัน เท่ากับร้อยละ 40.8  ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 6.99
 • รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนธันวาคม 2561 ผลิตได้ 34 คัน  เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 70  รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผลิตได้ 529 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 93.07
 • รถยนต์บรรทุก เดือนธันวาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 101,870 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 10.19  และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,282,556 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 10.4
 • รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 99,295 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 10.54  และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,250,483 คัน เท่ากับร้อยละ 57.68  ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 10.66 
 • รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนธันวาคม 2561 ผลิตได้ 2,575 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.64  รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผลิตได้ 32,073 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.16
สถิติการผลิตรถยนต์
เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561
หน่วย : คัน
เดือนธันวาคมเดือนมกราคม - ธันวาคม
พ.ศ.2561พ.ศ.2560เปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลงพ.ศ.2561พ.ศ.2560เปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
รถยนต์นั่ง67,45164,7412,7104.19%884,609826,78757,8226.99%
รถยนต์โดยสาร 10 ตัน ขึ้นไป34201470.00%52927425593.07%
รถยนต์บรรทุก
รถกระบะต่ำกว่า 1 ตัน0000.00%0000.00%
รถกระบะขนาด 1 ตัน
 รถกระบะบรรทุก31,38328,3143,06910.84%356,124313,33142,79313.66%
- รถกระบะดับเบิลแค็บ55,13250,1784,9549.87%713,193647,08266,11110.22%
- รถกระบะ PPV12,78011,3361,44412.74%181,166169,64511,5216.79%
รวม99,29589,8289,46710.54%1,250,4831,130,058120,42510.66%
รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน571538336.13%8,0546,1331,92131.32%
รถบรรทุก 5-10 ตัน2551956030.77%3,1393,386-247-7.29%
รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน1,7491,885-136-7.21%20,88022,185-1,305-5.88%
รวม2,5752,618-43-1.64%32,07331,7043691.16%
รวมรถยนต์บรรทุก101,87092,4469,42410.19%1,282,5561,161,762120,79410.40%
รวมผลิตรถยนต์ทุกประเภท169,355157,20712,1487.73%2,167,6941,988,823178,8718.99%

ผลิตเพื่อส่งออก
เดือนธันวาคม 2561 ผลิตได้ 85,612 คัน เท่ากับร้อยละ 50.55 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 4.43  ส่วนเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 1,142,733 คัน เท่ากับร้อยละ 52.71 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1.45
 • รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 33,227 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 0.04  และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 416,184 คัน เท่ากับร้อยละ 47.04 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 0.35
 • รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 52,385 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 7.42  และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 726,549 คัน เท่ากับร้อยละ 58.1 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 2.51 
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือนธันวาคม 2561 ผลิตได้ 83,743 คัน เท่ากับร้อยละ 49.44 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 11.32  และเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผลิตได้ 1,024,961 คัน เท่ากับร้อยละ 47.28 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 18.85
 • รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 34,224 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 8.55  ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผลิตได้ 468,425 คัน เท่ากับร้อยละ 52.95 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.49
 • รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 46,910 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 14.24  และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 523,934 คัน เท่ากับร้อยละ 41.89 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 24.36 
สถิติการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือน มกราคม -  ธันวาคม พ.ศ. 2561
หน่วย : คัน
เดือนธันวาคมเดือนมกราคม - ธันวาคม
ผลิตเพื่อการส่งออกพ.ศ.2561พ.ศ.2560เปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลงพ.ศ.2561พ.ศ.2560เปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
รถยนต์นั่ง33,22733,213140.04%416,184417,664-1,480-0.35%
รถกระบะ ต่ำกว่า 1 ตัน0000.00%0000.00%
รถกระบะ
- รถกระบะบรรทุก6,1206,024961.59%86,26490,630-4,366-4.82%
- รถกระบะดับเบิลแค็บ39,46435,2554,20911.94%528,234505,35622,8784.53%
- รถกระบะ PPV6,8017,486-685-9.15%112,051112,782-731-0.65%
รวมผลิตรถกระบะ 1 ตัน52,38548,7653,6207.42%726,549708,76817,7812.51%
รวมผลิตเพื่อการส่งออก85,61281,9783,6344.43%1,142,7331,126,43216,3011.45%
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
รถยนต์นั่ง34,22431,5282,6968.55%468,425409,12359,30214.49%
รถยนต์โดยสาร 10 ตัน ขึ้นไป34201470.00%52927425593.07%
รถกระบะ ต่ำกว่า 1 ตัน0000.00%0000.00%
รถกระบะ

- รถกระบะบรรทุก25,26322,2902,97313.34%269,860222,70147,15921.18%
- รถกระบะดับเบิลแค็บ15,66814,9237454.99%184,959141,72643,23330.50%
 - รถกระบะ PPV5,9793,8502,12955.30%69,11556,86312,25221.55%
รวมผลิตรถกระบะ 1 ตัน46,91041,0635,84714.24%523,934421,290102,64424.36%
รถบรรทุก2,5752,618-43-1.64%32,07331,7043691.16%
รวมผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ83,74375,2298,51411.32%1,024,961862,391162,57018.85%
รวมผลิตรถยนต์ทุกประเภท169,355157,20712,1487.73%2,167,6941,988,823178,8718.99%
การส่งออก
เดือนธันวาคม 2561 ส่งออกได้ 95,407 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 0.45 ส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง ยกเว้นตลาดเอเชีย ตลาดแอฟริกา และตลาดอเมริกาเหนือ มูลค่าการส่งออก 47,336.81 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 4.91
 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,153.49 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 0.19
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 19,074.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 8.57
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,080.69 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 32.56
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนธันวาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 71,645.47 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 2.65

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,140,640 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 0.08 มีมูลค่าการส่งออก 594,809.48 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.36
 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 37,225.27 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 6.3
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 223,107.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 10.18
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 26,940.92 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 25.43
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 882,083.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 0.08

สถิติการส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วน และ อะไหล่
เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561
หน่วย : คัน
เดือนธันวาคมเดือนมกราคม - ธันวาคม
พ.ศ.2561พ.ศ.2560เปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลงพ.ศ.2561พ.ศ.2560เปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
รถยนต์
สำเร็จรูป - จำนวนคัน95,40795,834-427-0.45%1,140,6401,139,6969440.08%
              - จำนวนเงิน47,336.8149,779.55-2,443-4.91%594,809.48603,037.55-8,228-1.36%
เครื่องยนต์3,153.493,159.37-6-0.19%37,225.2739,727.68-2,502-6.30%
ชิ้นส่วนรถยนต์19,074.4817,569.281,5058.57%223,107.96202,488.1220,62010.18%
อะไหล่รถยนต์2,080.693,085.39-1,005-32.56%26,940.9236,126.67-9,186-25.43%
รวมมูลค่าส่งออกกลุ่มรถยนต์71,645.4773,593.60-1,948-2.65%882,083.63881,380.027040.08%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad