ทีเส็บยกร่างแผน 5 ปีพัฒนามาตรฐาน TMVS เสริมความแกร่งไทยก้าวสู่ศูนย์กลางไมซ์เอเชีย - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

ทีเส็บยกร่างแผน 5 ปีพัฒนามาตรฐาน TMVS เสริมความแกร่งไทยก้าวสู่ศูนย์กลางไมซ์เอเชีย


ทีเส็บยกร่างแผน 5 ปีพัฒนามาตรฐาน TMVS เสริมความแกร่งไทยก้าวสู่ศูนย์กลางไมซ์เอเชีย


 ทีเส็บเตรียมผลักดันงานพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ TMVS ต่อเนื่อง หวังวางรากฐานอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เข้มแข็งเตรียมพร้อมก้าวสู่ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชียด้วยมาตรฐานสากล เร่งยกร่างแผนแม่บท 5 ปี ตั้งเป้าให้ไทยมีสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานจำนวนมากที่สุดในอาเซียน หรือกว่า 1,200 ห้อง ภายในปี 2566


          นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บมีแนวทางจะสานต่อการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards : TMVS โดยเตรียมปรับปรุงแผนพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562-2566 เป็นแผนแม่บท 5 ปี ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ของเอเชียด้วยมาตรฐานสากล และศูนย์กลางการศึกษาไมซ์แห่งอาเซียน โดยจะเน้นการเพิ่มจำนวนสถานที่จัดงานไมซ์ที่ได้มาตรฐานทั้งในเมืองหลักไมซ์ซิตี้ และเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดเป้าหมายว่าจะมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS และ AMVS ทั้งประเภทห้องประชุม สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษรวมกว่า 600 แห่ง คิดเป็นจำนวน 1,200 ห้อง ภายในปี 2566
          "โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เป็นหนึ่งโครงการสำคัญในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ เพื่อให้เติบโตทัดเทียมและแข่งขันได้กับนานาชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของประเทศ ซึ่งเรื่องมาตรฐานถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นเครื่องยืนยันความพร้อม ความเป็นมืออาชีพของสถานที่จัดงานในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดึงงานและผู้จัดงานทั้งในและต่างประเทศเข้ามาจัดงานในสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐาน"
          ตามแผนแม่บทใหม่ ทีเส็บยังคงความมุ่งมั่นในการสร้างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านหลักสูตรบริหารจัดการสถานที่จัดงานประเทศไทยให้ได้มากกว่า 500 คน และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำหลักสูตรดังกล่าวโดยผ่านการรับรองในระดับอาเซียน รวมถึงการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาดมาตรฐาน TMVS ทั้งใน Online และ Offline การจัดทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการของมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้เห็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการมุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศของมาตรฐาน TMVS ด้วยระบบ Data Platform ในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลสถานที่จัดงานประเภทต่างๆ การประเมินผล รวมทั้งการต่อยอดทางด้านการขายผ่านโปรแกรมการจับคู่ทางธุรกิจ หรือ Matching Program ภายในระบบสารสนเทศดังกล่าวด้วย
          ทั้งนี้โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 และได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี อีกทั้งไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ริเริ่มการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ และผลักดันไปสู่มาตรฐานสถานที่จัดงานของอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standards : AMVS"
          สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดี เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ปี 2558-2562 ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ การพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล / การพัฒนาศักยภาพบุคลากร / การพัฒนาระบบสารสนเทศ / การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาด / การส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานในกลุ่มประเทศอาเซียน / การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ให้เกิดความยั่งยืน
          ทำให้จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS รวมทั้งสิ้น 371 แห่ง คิดเป็นจำนวน 949 ห้อง/พื้นที่ ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 1) ประเภทห้องประชุม 344 แห่ง รวม 910 ห้อง 2) ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า จำนวน 11 แห่ง 23 ฮอล์ล และ3) สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ 16 แห่ง รวม 16 พื้นที่ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานของอาเซียน หรือ AMVS ประเภทห้องประชุมรวมทั้งสิ้น 33 แห่งทั่วประเทศ
          นอกจากนี้ยังได้พัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านหลักสูตรบริหารจัดการสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Venue Management Course : VMC ได้รวมทั้งสิ้น 187 คน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองและได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านทางระบบออฟไลน์และออนไลน์อีกด้วย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad