กระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กระทรวงเกษตรฯ  จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กรอบแนวคิด “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนา การเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตรในฐานผู้ผลิตอาหาร และการเป็นครัวของโลก
นายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานวันเกษตรแห่งชาติเป็นงานที่จัดขึ้นในทุกปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนสถานที่การจัดงานไปตามจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภูมิภาคเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพ ความก้าวหน้า นวัตกรรมต่างๆของภาคเกษตรกร รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการ และทักษะภาคสนามในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจ และอุตสาหกรรมเกษตรอีกด้วย 
การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กรอบแนวคิด “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย และจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การขนส่ง การศึกษา รวมถึงด้านการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ นำเทคโนโลยีอันที่สมัยมาประยุกต์ใช้ ให้มีความยั่งยืน และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยคำนึงถึงความยั่งยืนตามหลักศาสตร์ของพระราชา 
ซึ่งภายในการงานจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างมูลค่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นำเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 19 หน่วยงาน ที่นำเสนอองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการผลิต และด้านการจัดการผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง อีกทั้งเพื่อให้กับเกษตรกรตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุมนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรการประกวดโครงงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อนำไปสู่การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยและเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ ตลอดจนนิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจมากมาย ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad