บีทีเอสควัก 2 พันล้าน จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

บีทีเอสควัก 2 พันล้าน จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บีทีเอสควัก 2 พันล้าน จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วันที่ 7 มกราคม 2562 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดหกเดือน (1เมษายน 2561-30กันยายน 2561) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ0.17 บาท (17 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,013.7ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date)ในวันที่ 21 มกราคม 2562 และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งนี้ รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ จ่ายในครั้งนี้ เป็นดังนี้
1. เงินปันผลจำนวน 0.1468 บาทต่อหุ้น (14.68 สตางค์ต่อหุ้น) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ
และ 2. เงินปันผลจำนวน 0.0232 บาทต่อหุ้น (2.32 สตางค์ต่อหุ้น) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ที่มา prachachat.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad