Header Ads

Header ADS

ทีโอที ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส
ทีโอที ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส

            บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดงาน “TOTก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรมและการนำองค์กรโปร่งใสนำความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการองค์กรโดยการบูรณาการ การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (GRC :  Governace , Risk , Compliance) ในการกำหนดทิศทางนำองค์กรโปร่งใส โดยมี นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ ทีโอที ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)เป็นประธาน เปิดงาน พร้อมด้วย นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน ทีโอที ร่วมงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ” โดย พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
         การจัดงาน “TOT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมและโปร่งใส และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอทีในเรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ..2562 จรรยาบรรณ จริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ  คำสั่ง ประกาศ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป...) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป...)และหน่วยงาน ของ ทีโอที ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที (ศปท.) 
          นอกจากนี้ ภายในงานยังได้นำโครงการ TOT CSR มาจัดแสดงเพื่อให้พนักงาน ทีโอที มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้าน CSR ของ ทีโอที อาทิ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการ TOT YOUNG CLUB และโครงการ ทีโอที ร่วมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ในกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต ณ อาคาร ชั้น บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ   
                                                       

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.