กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง เฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ในกิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ“คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ปี 2562 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง เฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ในกิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ“คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ปี 2562


กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง เฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ในกิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ปี 2562 ขอเชิญป่าชุมชนทั่วประเทศสมัครร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 เมษายน ศกนี้ 
 
          กรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะจัดกิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศครั้งที่ 12 ในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อเฟ้นหาป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่าทั้งด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างพอประมาณบนเป้าหมาย "ป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์"  ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครป่าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 เมษายน ศกนี้
          นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า "ป่าชุมชนนับเป็นกลยุทธ์ของกรมป่าไม้ที่นำมาใช้ เพื่อปกป้องและรักษาผืนป่าของประเทศให้คงอยู่มากว่า 2 ทศวรรษ จนเมื่อปี 2551 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นภาคเอกชนได้เข้ามาสนับสนุนการทำงานด้านป่าชุมชน ภายใต้ความร่วมมือโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ได้เป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยให้การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าไม้ในรูปแบบของป่าชุมชนขยายผลได้เร็วและกว้างขวางมากขึ้น กอรปกับเมื่อเร็วๆ นี้ ร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว นับเป็นสัญญาณอันดีที่ชุมชนจะได้เข้ามาร่วมกับภาครัฐอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุง รักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การจัดตั้งป่าชุมชนให้ถึงเป้าหมาย 21,850 แห่ง และมีพื้นที่ป่าทั่วประเทศรวม 19 ล้านไร่ สำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น
          ปัจจุบัน ป่าชุมชนที่จดทะเบียนมีจำนวน 14,209 แห่ง เนื้อที่รวม 9 ล้านไร่ โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน 1,989,260 ครัวเรือน มูลค่าการพึ่งพิงป่าชุมชนคิดเป็น 5,215 ล้านบาท ประเมินมูลค่าระบบนิเวศของป่า 633,277 ล้านบาท สำหรับการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากพื้นที่ป่า 19 ล้านไร่ที่เป็นเป้าหมาย จะมีประชาชนได้ประโยชน์ประมาณ 3,059,000 ครัวเรือน มูลค่าการพึ่งพิงป่าชุมชนคิดเป็น 14,115 ล้านบาท และมูลค่าระบบนิเวศของป่าประมาณ 1,713,986 ล้านบาท
          ด้านนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง เป็นหนึ่งใน 3 กิจกรรมหลักของโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่ ดำเนินการเข้าสู่ระยะที่ 3 ปี 2561-2565 และเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมหลักของบริษัทฯ กิจกรรมนี้เป็นการเฟ้นหาชุมชนต้นแบบที่จะเป็นตัวอย่างและศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการป่าอย่างมีแบบแผน มีกระบวนการในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าอย่างเป็นระบบ และทุกภาคส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง  ในปีนี้ โครงการได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสานโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้บังเกิดแนวทางแห่งความสมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา ในการสรรหาป่าชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ในประเภทรางวัลป่าชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562  บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องและรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดโลกร้อน ตามเจตนารมณ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป
 
          สำหรับ รางวัลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างในปีนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
          1. รางวัลประเภทการประกวดป่าชุมชนระดับประเทศ 5 ระดับ จำนวน 144 รางวัล ดังนี้
              - รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล 200,000 บาท
              รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 100,000 บาท
             รางวัลป่าชุมชนระดับภาค 4 รางวัล ได้รับโล่รางวัลป่าชุมชนระดับภาค ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 30,000 บาท
             รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 68 จังหวัด ได้รับโล่รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 25,000 บาท
             รางวัลชมเชย 68 รางวัล ได้รับโล่รางวัลชมเชย ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 10,000 บาท
          2. รางวัลประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้าน "ป่าชุมชน : สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
              รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล 100,000 บาท
              รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 25,000 บาท
             ป่าชุมชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน2562  ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ www.forest.go.th
 ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad