Header Ads

Header ADS

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “Train the Trainers 2022 หัวข้อแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด”

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด  “Train the Trainers 2022 หัวข้อแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด”

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “Train the Trainers 2022 หัวข้อแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด”

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “Train the Trainers 2022 หัวข้อแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสาร การตลาดที่ตอบสนองต่อสภาพการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.