ครม.ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เน้นเจาะกลุ่มรากหญ้าเป็นหลัก - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ครม.ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เน้นเจาะกลุ่มรากหญ้าเป็นหลัก

ครม.ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เน้นเจาะกลุ่มรากหญ้าเป็นหลัก


คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการไปในตอนแรก
ชาวนา เกษตรกรไทย
ภาพจาก Shutterstock
อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจในปี 2562 มีการเจริญเติบโตและขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชน เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีมีรายละเอียดดังนี้
 1. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่
   1. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A B และ C จำนวน 71,742 แห่ง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติภายใต้วงเงินรวม 14,348.4 ล้านบาท เพื่อลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชน เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น
   2. โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร ฯลฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติของ ธ.ก.ส. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
   3. โครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพักชำระหนี้หรือลดภาระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนและได้ผ่อนคลายภาระการชำระหนี้ที่มีอยู่ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและหนี้นอกระบบ
 2. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว สำหรับเกษตรกรที่ลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 จะได้รับคือ
   1. ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อยอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท
   2. รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่องจากมีเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
 3. มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เพื่อเป็นการลดภาระและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
กระทรวงการคลังยังได้คาดว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 จะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจในไตรมาส 4 เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตัวเลขรายได้ของเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาอย่างหนัก โดยเฉพาะจากปัจจัยภัยแล้ง และมาตรการดังกล่าวที่ว่ามานั้นจะช่วยสร้างแรงส่ง (Momentum) ให้เศรษฐกิจในปี 2563 ขยายตัวอย่างมีศักยภาพ
ขณะเดียวกันมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะเป็นผลบวกต่อการบริโภค ซึ่งได้แก่หุ้นกลุ่มค้าปลีก ขณะที่มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย จะส่งผลบวกต่อกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad