Header Ads

Header ADS

เปิดสะพานไทย-เมียนมาแห่งที่2 ดันค้าชายแดนแม่สอดแตะแสนล้าน

เปิดสะพานไทย-เมียนมาแห่งที่2  ดันค้าชายแดนแม่สอดแตะแสนล้าน
 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และนายอู ฮัน ซอ รมว.ก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562นายศักดิ์สยามกล่าวว่านับตั้งแต่การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 ทำให้การคมนาคมขนส่งระหว่างกันของทั้ง 2 ประเทศสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยในปี 2561 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา สูงถึง1.9 แสนล้านบาท โดยเฉพาะด่านพรมแดนแม่สอดสูงถึง 78,000 ล้านบาท และมีรถวิ่งผ่านประมาณ 230,000 คัน/ปี หรือเฉลี่ย 630 คัน/วัน รัฐบาลจึงมีแนวคิดริเริ่มก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ขึ้น เพื่อส่งเสริมฐานะการเป็น“หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ” ของไทยและเมียนมา และเติมเต็มแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของอาเซียน โดยหลังจากเปิดใช้สะพาน คาดว่ามูลค่าการค้าชายแดนที่ผ่านด่านพรมแดนแม่สอดจะเพิ่มเป็น 100,000 ล้านบาทต่อปี และปริมาณรถเพิ่มอีก 10%
นายอู ฮัน ซอ กล่าวว่าประเทศเมียนมามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งนี้ได้ก่อตั้งคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดน
เมียนมา-ไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าของทั้งสองประเทศ ซึ่งสะพานมิตรภาพเมียนมา-ไทย ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 นี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้า เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่งคั่งของชุมชนชายแดนทั้งสองฝั่ง
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า สะพานมิตรภาพไทย- เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ได้รับการอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างสะพาน ถนนเชื่อมต่อฝั่งไทยและถนนเชื่อมต่อฝั่งเมียนมา อาคารด่านฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา รวมทั้งค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินฝั่งไทย วงเงินรวมทั้งสิ้น3,900 ล้านบาท แบ่งเป็นค่างานฝั่งไทยจำนวน 2,900 ล้านบาท และค่างานฝั่งเมียนมา จำนวน 1,000 ล้านบาท และในปี 2560 คณะรัฐมตรี (ครม.) ได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมอีก 232 ล้านบาท เป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินฝั่งไทยและค่าก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนทั้งสองฝั่ง เพื่อปรับรูปแบบด้านสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น 4,132 ล้านบาท โดยรัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในส่วนของค่าก่อสร้างสะพาน ถนน และอาคารด่านพรมแดนในฝั่งเมียนมา
จุดเริ่มต้นของโครงการอยู่บนทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 6 สายเมียวดี-กอกะเร็ก หรือ ทางหลวงอาเซียนหมายเลข 1 ในเมืองเมียวดี ลักษณะโครงการประกอบด้วย1.สะพานข้ามแม่น้ำเมย ความยาว 760 เมตร2.ถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อสะพานทั้งสองฝั่ง 3.อาคารด่านพรมแดนทั้ง 2 ฝั่ง มีระยะทางโครงการทั้งสิ้น 21.40 กิโลเมตร แบ่งเป็นฝั่งไทย 17.25 กิโลเมตร และฝั่งเมียนมา 4.15 กิโลเมตร

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.