เกษตรฯเดินหน้าขับเคลื่อนภาคเกษตรฯเต็มสูบ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เกษตรฯเดินหน้าขับเคลื่อนภาคเกษตรฯเต็มสูบ

เกษตรฯเดินหน้าขับเคลื่อนภาคเกษตรฯเต็มสูบ
เกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนภาคเกษตรฯ เต็มสูบ ศสก.แผนใช้จ่ายงบปี 62 ไปพลางก่อน ขับเคลื่อนภารกิจ ก่อน พ.ร.บ.งบปี 63 ประกาศใช้  หวั่นการขับเคล่ือนมีปัญหา 
29 ต.ค.62 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่งบประมาณกระทรวงเกษตรฯ ปี 2563 ได้ผ่านหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2563 วาระที่ 1 วงเงินรวม 110,874  ล้านบาท และจะเข้าสู่การพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร) ต่อไปนั้น การขับเคลื่อนงบประมาณ ในปี 2563 ของกระทรวงเกษตรฯ ยังคงมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อให้ “ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 4 ด้าน
คือ 1) ด้านความมั่นคง ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิ พัฒนาฐานทรัพยากรทางการเกษตร (ดิน,น้ำ) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น
3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกร อาทิ การบริหารจัดการที่ดินทำกิน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด และการช่วยเหลือด้านหนี้สิน และ 4) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและลดการเผาในพื้นที่เกษตร
ทั้งนี้เ พื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน เพื่อนำมาดำเนินการในช่วงก่อนที่ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 จะประกาศใช้ จำนวน 29,831.71 ล้านบาท จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน จำนวน 9,200.18 ล้านบาท และรายจ่ายประจำ จำนวน 20,631.53 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นกลุ่มงบประมาณ สามารถจำแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 12,710.31 ล้านบาท  2) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) จำนวน 4,726.95 ล้านบาท 3) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) จำนวน 11,416.54 ล้านบาท และ 4) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) จำนวน 977.91 ล้านบา
สำหรับการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562 ) มีแผนการใช้จ่าย จำนวน 15,747.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.79 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน 4,786 ล้านบาท รายจ่ายประจำ จำนวน 10,961.60 ล้านบาท และ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) มีแผนการใช้จ่าย จำนวน 14,084.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.21 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน 4,414.17 ล้านบาท และรายจ่ายประจำ จำนวน 9,669.92 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad