คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ สวทช. เพื่อการนำผลงานวิจัยด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ สวทช. เพื่อการนำผลงานวิจัยด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์

คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ สวทช. เพื่อการนำผลงานวิจัยด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ  นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการและคณะ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์
หลังจากนั้น คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและห้องปฏิบัติการของ สวทช. โดย ศูนย์วิจัยแห่งชาติ (ไบโอเทค เอ็มเทค เนคเทคและ นาโนเทค) ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ในภาคเอกชน เกษตรกร ชุมชน และสังคม ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) สามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ TPMAP เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค – สวทช)
  
eMENSCR: ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ คือ ระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างบรูณาการ
Agri-Map Online แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ เป็นแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหก¬รณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเก¬ษตรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย
  
สารยืดอายุน้ำยางสด (Be Thai Economic Preservative for Rubber Sheet: BeThEPS) เอ็มเทค สวทช. ได้วิจัยสารยืดอายุน้ำยางสด ซึ่งช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นาน 1-3 วัน จากเดิม 6-8 ชั่วโมง เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ทำให้แผ่นยางจับตัวรีดง่าย เกิดลายดอกชัดเจน เพิ่มปริมาณยางแผ่นรมควันคุณภาพดี ลดปริมาณยางตกเกรด ลดการใช้สารเคมีทั้งแอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์ อีกทั้งช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิง เนื่องจากยืดอายุน้ำยางสดยาวนานขึ้นจึงช่วยลดความถี่ในการขนส่ง ทำให้เกษตรกรมีเวลามากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ParaFIT น้ำยางพาราแอมโมเนียต่ำ สำหรับผลิตหมอนและที่นอนยางพารา น้ำยางพาราข้นชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี และลดระยะเวลาการบ่มน้ำยางพาราข้น สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราที่มีคุณภาพดี ทดแทนการใช้น้ำยางพาราข้นทางการค้า เนื่องจากน้ำยางพาราข้นเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพารา ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
  
“เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำรังสีทรงกรวย” ประกอบด้วยเครื่องเดนตีสแกน (DentiiScan) เน้นงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า เครื่องโมบีสแกน (MobiiScan) เน้นการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ สามารถเคลื่อนย้ายได้ เครื่องมินีสแกน (MiniiScan) เน้นการตรวจหาขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด ซึ่งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำรังสีทรงกรวยนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 13485 (ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์) ของกระบวนการผลิตในโรงงานนำร่องของ เนคเทค สวทช. ที่จัดตั้งขึ้นมา ปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนแล้ว กรณีเครื่องเดนตีสแกนนั้นติดตั้งใช้งานไปแล้วราว 60 เครื่องในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยและมีการใช้งานไปแล้วกว่า 7,000 ครั้ง ส่วนเครื่องโมบีสแกนใช้งานที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยกับผู้ป่วยกว่า 1,000 ครั้ง ส่วนเครื่องมินีสแกนใช้กับผู้ป่วยที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปแล้วกว่า 100 ครั้ง
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC: บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานบังคับทั้งในระดับประเทศ เช่น มอก. อย. กสทช. ฯลฯ และการทดสอบเพื่อการขอเครื่องหมายรับรองที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เครื่องหมาย FCC เครื่องหมาย UL เครื่องหมาย VCCI และเครื่องหมาย CE mark เป็นต้น เพื่อให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไปจำหน่ายยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) บริการด้านเทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและมีราคาสูง พร้อมทีมนักวิจัย วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบงานที่มีความซับซ้อนได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเน้นความคล่องตัว รวดเร็วทำงานตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทันต่อความต้องการและตอบโจทย์ภาคเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมที่มาขอรับบริการจะมีทั้งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ อาหาร โลหะและเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
  
Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร สนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร โดยมุ่งส่งเสริมบริษัทอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริการแบบครบวงจรในรูปแบบ One Stop Service ด้วย Service Platform ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานวิเคราะห์ทดสอบและความปลอดภัยด้านอาหาร ทั้งกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี บ่มเพาะธุรกิจ เร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center หรือ FFIC) ไบโอเทค สวทช. จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ไว้ที่จุดเดียว หรือ One Stop Service และด้วยความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินงานวิจัยตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการวิจัย สู่การทดสอบระบบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พร้อมถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางจัดหาและปรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการในไทย และให้บริการทางวิชาการในด้านการเป็นที่ปรึกษา การให้บริการด้านเทคนิค การให้บริการเช่าเครื่องมือสำหรับภาครัฐและเอกชน และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับบุคลากร เกิดการประสานงานในการทำงานวิจัยอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งผลให้งานวิจัยบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การรับช่วงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน ซึ่งได้นำเสนอ เวย์โปรตีนพร้อมดื่ม เก็บได้นาน รสชาติอร่อย มีโปรตีนสูง  กระบวนการผลิตยาอมแก้ไอยาอมตราตะขาบ 5 ตัว และต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับหมักดอง
  
การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยถึง 3 จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ งานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บระดับนาโน หรือนาโนเอ็นแคปซูลเลชั่น การพัฒนาวัสดุตอบสนองระดับนาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ในชุดตรวจโรคต่าง ๆ ทั้งในคนและในสัตว์
  
ในส่วนของภาคการเกษตรและอาหาร นาโนเทค สวทช. เข้าไปมีส่วนในการพัฒนางานวิจัยกลุ่มอาหารสุขภาพมูลค่าสูงซึ่งปัจจุบันสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ทั้งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในคนและอาหารสัตว์ รวมไปถึงด้านพลังงานและวัสดุที่มีการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์ม การพัฒนาสารเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และโรงเรือนเกษตร และเทคโนโลยีการขึ้นรูปเส้นใยเพื่อให้สิ่งทอมีสมบัติพิเศษ สามารถนำไปใช้ทั้งในครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม เป็นต้น

4 ความคิดเห็น:

 1. คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณกำลังยุ่งกับการเงินหรือต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มธุรกิจของคุณเองหรือ
  คุณต้องการเงินกู้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหรือไม่?
  คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณพบว่ายากที่จะได้รับเงินกู้ทุนจากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ ? - คนกลาง / ที่ปรึกษา / โบรกเกอร์ยินดีต้อนรับลูกค้าของพวกเขาและได้รับการคุ้มครอง 100%
  ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง E-mail: vickkydanisinc@gmail.com

  เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเป้าหมายหลักของเราคือการช่วยเหลือบุคคล บริษัท และผู้ประกอบการยกระดับธุรกิจของพวกเขาสู่ความสูงใหม่ด้วยการลงทุนการให้คำปรึกษาและการระดมทุนโดยไม่ต้องให้ธนาคารยืม
  เรามีคุณสมบัติในทุกด้านของการจัดหาเงินทุนธนาคารและการปล่อยสินเชื่อตามสินทรัพย์
  เรามีความสามารถในการจัดการกับทุกแง่มุมของความต้องการทางการเงินและความท้าทายของลูกค้าของเรารวมถึง; การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และสาขาอื่น ๆ ที่ต้องการเงินทุนจำนวนมาก - บุคคล / บริษัท / ผู้ประกอบการ / คนกลาง / ที่ปรึกษา / โบรกเกอร์ยินดีที่จะติดต่อเราเพื่อขอวงเงินสินเชื่อที่ร้องขอและลูกค้าทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง 100%
  ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง E-mail: vickkydanisinc@gmail.com

  เราเสนอสินเชื่อทุกประเภท - ใช้สำหรับเงินกู้ที่ไม่สามารถใช้ได้

  สำหรับการตอบสนองทันทีและการดำเนินการตามคำขอสินเชื่อของคุณภายใน 3 วันทำการ
  ติดต่อเราโดยตรงผ่านอีเมลนี้: vickkydanisinc@gmail.com

  ติดต่อเราด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

  ชื่อเต็ม:____________________________
  จำนวนเงินที่ต้องการเป็นสินเชื่อ: ________________
  ระยะเวลาการให้สินเชื่อ: _________________________
  วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ: ______________________
  วันเกิด:___________________________
  เพศ:_______________________________
  สถานภาพการสมรส:__________________________
  ที่อยู่ติดต่อ:_______________________
  เมือง / รหัสไปรษณีย์: __________________________
  ประเทศ:_______________________________
  อาชีพ:____________________________
  โทรศัพท์มือถือ:__________________________

  ส่งคำขอของคุณสำหรับการตอบสนองทันทีไปที่: vickkydanisinc@gmail.com

  ขอขอบคุณ.
  นายวิคกี้ดานิส
  ผู้อำนวยการ
  VANDY DANIS บริษัท เงินกู้ทางการเงิน
  อีเมล์: vickkydanisinc@gmail.com

  ตอบลบ
 2. คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณกำลังยุ่งกับการเงินหรือต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มธุรกิจของคุณเองหรือ
  คุณต้องการเงินกู้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหรือไม่?
  คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณพบว่ายากที่จะได้รับเงินกู้ทุนจากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ ? - คนกลาง / ที่ปรึกษา / โบรกเกอร์ยินดีต้อนรับลูกค้าของพวกเขาและได้รับการคุ้มครอง 100%
  ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง E-mail: vickkydanisinc@gmail.com

  เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเป้าหมายหลักของเราคือการช่วยเหลือบุคคล บริษัท และผู้ประกอบการยกระดับธุรกิจของพวกเขาสู่ความสูงใหม่ด้วยการลงทุนการให้คำปรึกษาและการระดมทุนโดยไม่ต้องให้ธนาคารยืม
  เรามีคุณสมบัติในทุกด้านของการจัดหาเงินทุนธนาคารและการปล่อยสินเชื่อตามสินทรัพย์
  เรามีความสามารถในการจัดการกับทุกแง่มุมของความต้องการทางการเงินและความท้าทายของลูกค้าของเรารวมถึง; การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และสาขาอื่น ๆ ที่ต้องการเงินทุนจำนวนมาก - บุคคล / บริษัท / ผู้ประกอบการ / คนกลาง / ที่ปรึกษา / โบรกเกอร์ยินดีที่จะติดต่อเราเพื่อขอวงเงินสินเชื่อที่ร้องขอและลูกค้าทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง 100%
  ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง E-mail: vickkydanisinc@gmail.com

  เราเสนอสินเชื่อทุกประเภท - ใช้สำหรับเงินกู้ที่ไม่สามารถใช้ได้

  สำหรับการตอบสนองทันทีและการดำเนินการตามคำขอสินเชื่อของคุณภายใน 3 วันทำการ
  ติดต่อเราโดยตรงผ่านอีเมลนี้: vickkydanisinc@gmail.com

  ติดต่อเราด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

  ชื่อเต็ม:____________________________
  จำนวนเงินที่ต้องการเป็นสินเชื่อ: ________________
  ระยะเวลาการให้สินเชื่อ: _________________________
  วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ: ______________________
  วันเกิด:___________________________
  เพศ:_______________________________
  สถานภาพการสมรส:__________________________
  ที่อยู่ติดต่อ:_______________________
  เมือง / รหัสไปรษณีย์: __________________________
  ประเทศ:_______________________________
  อาชีพ:____________________________
  โทรศัพท์มือถือ:__________________________

  ส่งคำขอของคุณสำหรับการตอบสนองทันทีไปที่: vickkydanisinc@gmail.com

  ขอขอบคุณ.
  นายวิคกี้ดานิส
  ผู้อำนวยการ
  VANDY DANIS บริษัท เงินกู้ทางการเงิน
  อีเมล์: vickkydanisinc@gmail.com

  ตอบลบ
 3. เปลี่ยนข่าวชีวิต !!!!
  นี่คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิต! ชื่อของฉันคือคุณบุษราคัมฉันมาจากประเทศไทย เนื่องจากการวิเคราะห์ทางการเงินเฉพาะสัญญาที่ฉันจัดการเมื่อเดือนที่แล้วไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจรับเงินกู้ แต่ไม่เคยอนุมัติเพราะคะแนนเครดิตของฉันไม่ดี ไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้หญิงจากองค์กรของฉันเข้ามาและบอกฉันเกี่ยวกับ บริษัท เงินกู้ของ บริษัท DIVINE MOON ออนไลน์ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% และกำหนดการชำระเงินที่ดีขึ้น และเธอก็บอกฉันว่าเธอถูกโกงสองสามครั้งจนกระทั่งเธอถูกเรียกตัวไปยัง บริษัท เงินกู้ของสหกรณ์ออฟดิวมูน จากนั้นฉันก็ติดต่อพวกเขาใน divinemooncooperativeloan@gmail.com และพวกเขาก็ให้เงินกู้ฉันฉันมีความสุขมาก

  ตอบลบ
 4. สวัสดี,

  เราได้รับการรับรองให้เสนอสินเชื่อประเภทต่อไปนี้หรือการจัดหาเงินทุนทุกประเภท: สินเชื่อส่วนบุคคล? สินเชื่อเพื่อธุรกิจ? สินเชื่อรวมหนี้? ปรับปรุงบ้านของคุณ? สินเชื่อเพื่อการลงทุน? สินเชื่อที่มีอยู่? สินเชื่อส่วนบุคคล? สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์? เงินกู้รวม ? สินเชื่อรวมบัญชี? หากคุณสนใจ ติดต่อเรา: (dakany.endre@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้เร่งด่วน

  ตอบลบ

Post Bottom Ad