ซีพีเอฟ ปลูกจิตสำนึกพนักงานตอบแทนสังคม ร่วมพัฒนาชุมชน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ซีพีเอฟ ปลูกจิตสำนึกพนักงานตอบแทนสังคม ร่วมพัฒนาชุมชน

 
 
ซีพีเอฟ ปลูกจิตสำนึกพนักงานตอบแทนสังคม ร่วมพัฒนาชุมชน   


 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งเสริมพนักงานทุกสายธุรกิจสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมดีๆตอบแทนสังคม  สานต่อ “โครงการ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” เป็นต้นแบบสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 
ดร.ไชยยศ บุญญากิจ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โครงการรางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน 2018 เปิดเผยว่า  การจัดประกวดโครงการรางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน  เป็นแนวคิดที่ดีที่ภาคเอกชนส่งเสริมให้พนักงานและสายธุรกิจในองค์กร คิดและทำโครงการซึ่งเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งโครงการเหล่านี้ควรเป็นโครงการที่สามารถวัดหรือประเมินผลของโครงการได้ด้วย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนยุทธศาสตร์ดำเนินโครงการต่อเนื่องระยะ 3-5 ปี  อาทิ  โครงการซีพีเอฟอิ่ม สุข ปลูกอนาคตที่ส่งเสริมในเรื่องของอาหารมั่นคง โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเอง เป็นต้น  

   
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน  กล่าวว่า  ปี 2561 นี้ เป็นปีที่ 3 ที่ซีพีเอฟจัดประกวดรางวัลโครงการ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน  เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเผยแพร่สู่สังคม  เป็นต้นแบบแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายธุรกิจต่างๆ  โดยซีพีเอฟยึดปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ คือประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ของประชาชน และประโยชน์ของบริษัท

สำหรับปี 2561 มีโครงการที่ส่งเข้าประกวด 39 โครงการ จาก 7 สายธุรกิจ ผลการคัดเลือกมีโครงการที่ได้รับรางวัล 26 โครงการ เป็นรางวัลยอดเยี่ยม 5 โครงการ  ดีเด่น 8 โครงการ และชมเชย 13 โครงการ   รางวัลยอดยี่ยม ประเภทอาหารมั่นคง ได้แก่  “แหล่งเรียนรู้โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต  โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง”  รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสังคมพึ่งตน ได้แก่“แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว” และรางวัลยอดเยี่ยม ประเภท ดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับรางวัล 3 โครงการ ได้แก่   โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร  โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร และโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนปากน้ำประแสเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ต.ปากน้ำประแส จ.ระยอง   

ซีพีเอฟ จัดประกวด “รางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของสายธุรกิจต่างๆ รวมทั้งสรรหาและคัดเลือกโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และนำผลที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รางวัล  มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกร่วมประเมิน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ./           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad