กรมการค้าต่างประเทศเตรียมเสนอ ครม.อนุมัติออกประกาศห้ามนำเข้าขยอิเลคทรอนิกส์ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมเสนอ ครม.อนุมัติออกประกาศห้ามนำเข้าขยอิเลคทรอนิกส์

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมเสนอ ครม.อนุมัติออกประกาศห้ามนำเข้าขยอิเลคทรอนิกส์

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.... ตามมติคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ ลำดับที่ 2.18 ตามบัญชี 52 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ประเภทเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตัวเก็บประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่ สวิตช์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เป็นต้น เป็นสินค้าต้องห้ามในการ นำเข้ามาในราชอาณาจักร
อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.-6 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าไม่มีผู้คัดค้านการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมฯ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นอกจากนี้ กรมฯ มีแผนกำหนดมาตรการควบคุมขยะอื่นๆ อีก เช่น ขยะเทศบาล เศษพลาสติก ซึ่งจะ ทยอยออกมาตรการควบคุมการนำเข้า ดังกล่าวอีกในอนาคต
สำหรับการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว เป็นไปตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ บูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บูรณาการร่วมกันในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติก ที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

ที่มาposttoday.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad