Header Ads

Header ADS

ก.ล.ต. ลงโทษผู้จัดการสาขากรณีแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนและให้คำแนะนำโดยไม่มีเอกสารสนับสนุน


          ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ผู้วางแผนการลงทุน และผู้จัดการสาขา รายนางสาวกนกวรรณ วงศ์พานิช (นามสกุลเดิม ชัยมงคล) เป็นเวลารวม 14 เดือน ฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน และให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนโดยไม่มีข้อมูลหรือเอกสารสนับสนุนที่ใช้อ้างอิง ขณะกระทำความผิดสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ บล. เออีซี ปัจจุบันสังกัดบริษัทหลักทรัพย์อื่นในตำแหน่งผู้จัดการสาขา

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างปี 2558 – 2559 นางสาวกนกวรรณ วงศ์พานิช (นามสกุลเดิม ชัยมงคล) ขณะกระทำความผิดสังกัด บล. เออีซี (ปัจจุบันสังกัดบริษัทหลักทรัพย์อื่น ในตำแหน่งผู้จัดการสาขา) ได้แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน โดยได้รับประโยชน์เป็นเงินกว่า 1.7 ล้านบาท จากการชักชวนให้ลูกค้าซื้อหุ้นจากบุคคลอื่นนอกตลาดหลักทรัพย์ และชักชวนให้ลูกค้านำเงินให้บุคคลอื่นยืม ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต* นอกจากนี้ นางสาวกนกวรรณยังให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนโดยไม่มีข้อมูลหรือเอกสารสนับสนุนที่ใช้อ้างอิง ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ**
          ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ผู้วางแผนการลงทุน และผู้จัดการสาขา ฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน และฐานให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนโดยไม่มีข้อมูลหรือเอกสารสนับสนุนที่ใช้อ้างอิง เป็นเวลา 14 เดือน
          ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนระมัดระวังการชักชวนซื้อหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์และการทำธุรกรรมทางการเงินกับบุคคลอื่น รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูลประกอบการชักชวนลงทุน โดยอาจสอบถามจากบริษัทหลักทรัพย์ในสังกัดของผู้แนะนำการลงทุนโดยตรง หรือสอบถามจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ก่อนตัดสินใจลงทุน
 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.