Header Ads

Header ADS

สหพัฒน์ มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนสภากาชาดไทย ในโครงการ “มอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทั่วประเทศ”สหพัฒน์ มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนสภากาชาดไทยในโครงการ “มอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่วประเทศ”
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล 


จำกัด (มหาชน)   กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นกลุ่มเปราะบางที่ควรได้รับ


ความช่วยเหลือ ซึ่งลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้หลายคนประสบปัญหาเศรษฐกิจในช่วง


สถานการณ์โควิด-19 ขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุหลายคนไม่มีแม้แต่ลูกหลานที่จะมาคอยดูแล ทาง


สหพัฒน์จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการ “มอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่ว


ประเทศ” ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนา


สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อออกไป


เยี่ยมบ้าน มอบสิ่งของ พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่กลุ่มเปราะบางดังกล่าว 


“สหพัฒน์ได้สนับสนุนโครงการมอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่วประเทศ โดย


มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่ซื่อสัตย์ จำนวน 300,060 ซอง และน้ำเต้าหู้โทฟุซัง จำนวน 50,400 กล่อง


 รวมมูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท ซึ่งสหพัฒน์คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยบรรเทาความเดือด


ร้อนของผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างสังคมแห่งการแบ่ง


ปัน 


มีความเอื้ออาทรต่อกัน และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ยากไร้ในสังคมไทย” นายบุญชัย กล่าว 

 

มอบสิ่งของ พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่กลุ่มเปราะบางดังกล่าว 

“สหพัฒน์ได้สนับสนุนโครงการมอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่วประเทศ โดยมอบผลิตภัณฑ์บะหมี่ซื่อสัตย์ จำนวน 300,060 ซอง และน้ำเต้าหู้โทฟุซัง จำนวน 50,400 กล่อง รวมมูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท ซึ่งสหพัฒน์คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ยากไร้ในสังคมไทย” นายบุญชัย กล่าว 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.