Header Ads

Header ADS

สกสว. จัดเวทีชี้แจงจัดสรรงบประมาณปี 65 เร่งเครื่องหนุนวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ยกระดับชาติ


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สกสว. ระบุว่าเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงกำหนดเวลา ขั้นตอน และกระบวนการ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอและการขอรับงบประมาณ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ แผน แนวทางการจัดสรรพร้อมข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน ทั้งในส่วนของงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ให้ตรงกับกรอบการพิจารณา เพื่อนำมาซึ่งการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง อวไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.