Header Ads

Header ADS

NT จับมือ จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น เดินหน้าพัฒนา Smart Factory ด้วย5G


NT จับมือ จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น เดินหน้าพัฒนา Smart Factory ด้วย5G

 เมื่อ เร็วๆ นี้ ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ นายสมศักดิ์  มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)และนายอำนวย พรมอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ จำกัด (GCL) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart Factory ระหว่าง NT กับ GCL เพื่อร่วมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G มาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะหรือ Smart Factory สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.