Header Ads

Header ADS

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีวิศวะมหิดล ได้รับเลือก เป็นประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) คนใหม่ สมัยที่ 44

 


รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีวิศวะมหิดล ได้รับเลือก

เป็นประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) คนใหม่ สมัยที่ 44

 

 

            คณะผู้บริหารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และนายกสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สคว.) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยคนใหม่ สมัยที่ 44 (ปี 2564-2565) หลังจากรับมอบธงสัญลักษณ์ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 คนก่อนในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมที่จะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 64 มหาวิทยาลัยสู่ความก้าวหน้าตอบโจทย์การศึกษา พัฒนาเยาวชนและขีดความสามารถของประเทศในระดับสากล


 

            รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้ารับตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท) คนล่าสุด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นนักบริหารที่เปี่ยมประสบการณ์และผลงานความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่ระดับสากลมากว่า 30 ปี ทั้งยังเป็นหนึ่งในนวัตกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์ของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวของงานวิจัยพัฒนาและความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา  รวมทั้งดิจิทัลเฮลท์แคร์ อุตสาหกรรมเฮลท์เทคและหุ่นยนต์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ส่งเสริมการสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ทางด้านวิศวกรรมของไทยให้เป็นวิศวกรระดับโลก (Global Engineer) และยกระดับความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและผู้ประกอบการ / สตาร์ทอัพ เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายวิศวกรรมในประเทศและระหว่างประเทศกับองค์กรนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้ประเทศไทยและคนไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในความสามารถและศักยภาพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของคนไทยสมาคมและประเทศไทยบนเวทีวิชาการและการแข่งขันระดับโลก อาทิ โครงการวิจัยหุ่นยนต์ใต้น้ำสำรวจขั้วโลกใต้ สวทช. งานประชุมนานาชาติหุ่นยนต์การแพทย์ (The International Advanced Medical Robotics Symposium)มหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค และระดับโลกการแข่งขัน Cybathlon โอลิมปิกสำหรับนวัตกรรมเพื่อผู้พิการโครงการยกระดับวิศวกรรมศาสตร์สู่ระดับสากล (ABET) เป็นต้น

                    


            ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.)คนใหม่ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ กล่าวว่า ภูมิทัศน์ของการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากดิจิทัลดิสรัพชั่นและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และระบบเศรษฐกิจในสังคมวิถีใหม่ จึงเป็นความท้าทายของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) ที่จะร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอนาคตของวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยทั้งในด้านการศึกษา วิจัยพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  ทั้งนี้ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) ก่อตั้งในปี 2542 มีเครือข่ายสมาชิกประกอบด้วย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 64 มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนจากทั่วประเทศ โดยเป็นองค์กรอิสระที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของไทยให้ก้าวหน้าและมีมาตรฐานสากล ทำหน้าที่วางนโยบายในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคม ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ พร้อมกำหนดกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ เพื่อผดุงเกียรติ ศักดิ์ศรี คุณภาพและจริยธรรมของวิศวกร ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและความก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี้ สควท. จะทำงานร่วมกับ สมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สคว.) ซึ่งมีภารกิจเป็นฝ่ายปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายและแผนงานตามที่ สควท.กำหนดไว้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.