Header Ads

Header ADS

CPF คว้า 2 รางวัล Best CEO และ Gold Award for ESG จาก The Asset ESG Corporate Awards 2021

    .com/img/a/

CPF คว้า 2 รางวัล Best CEO และ Gold Award for ESG จาก The Asset ESG Corporate Awards 2021  
   
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้า  2 รางวัล จาก The Asset ESG Corporate Awards 2021  ได้แก่ รางวัล  Best CEO Award  ในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (Agro & Food)  และรางวัล Gold Award for ESG
จากความมุ่งมั่นดำเนินงาน และความโดดเด่นในการวางกลยุทธ์บริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สร้างการเติบโตทางธุรกิจและคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน  
   
รางวัล  The Asset ESG  Corporate  Awards 2021  จัดโดย The Asset  นิตยสารด้านการเงินการลงทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย โดยปีนี้ ซีพีเอฟได้รับรางวัล Best CEO Award  มอบให้  นายประสิทธิ์  บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ  จากความโดดเด่นในการวางกลยุทธ์  และความสามารถในการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี  มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส ทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน   รวมทั้งสามารถสื่อสารและการสร้างความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร   และรางวัล Gold Award for ESG  เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)  จนเป็นที่ยอมรับแก่สังคมในวงกว้าง
.com/img/a/

ทั้งนี้  ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจและสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน มีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์  โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯ สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้โดยไม่หยุดชะงัก  และทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีส่งมอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและถูกกระทบจากวิกฤตครั้งนี้  ./
   

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.